Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Delprojekt 3: Rumsliga aspekter av förortens ekonomi

Detta delprojekt är avsett att stärka disciplinen nationalekonomi i projektet, och ”förortsekonomi” dvs. samhällsekonomiska aspekter av förorten, i synnerhet. Med kvantitativa metoder vill vi analysera utvecklingen av segregation (etnisk och ekonomisk) inom förorter och dess bestämningsfaktorer, dvs. hur den varierar med olika typer av mätbara faktorer inom bostadsområden. I en separat delanalys vill vi även belysa handelns roll för utvecklingen av förorten. Forskningen är relaterad till tre grundläggande frågeställningar:

  • I vilken utsträckning är etnisk och ekonomisk segregation relaterat till sammansättning av det lokala bostadsbeståndet inom ett område, dels i avseende på upplåtelseformer och storlek på lägenheter, dels i avseende på andra aspekter av attraktivitet inom området (närhet till natur, service och liknande).
  • Hur beror utvecklingen av segregation över tid på individuella faktorer såsom förändring i utbildning, sysselsättning och familjebildning? Bakgrunden är det som ofta kallats för ”lyckoparadoxen” där olika typer av stödinsatser på individnivå ibland bidragit till att ett bostadsområde halkar än mer efter i t.ex. inkomstutveckling, eftersom de som varit föremål för lyckosamma insatser tenderar att flytta ut. En bakomliggande fråga i detta är vad kan tänkas få dessa individer att välja att stanna kvar.
  • Slutligen, hur påverkar handelns utveckling, etablering av köpcentra och likande, sysselsättning och inkomstutveckling i näraliggande bostadsområden? Hur påverkas tidigare lokala köpcentra?

I projektet kommer vi främst arbeta med detaljerade individdata, både i avseende på privatpersoner och på företagsnivå (den så kallade LISA-databasen som sammanställts av Statistiska centralbyrån). Vad gäller individer, för åren 1990-2015, ger dessa data avidentifierad information om bland annat utbildning, inkomstnivå, anställningsform, arbetsplats och bostad, och vad gäller företag; t.ex. verksamhetsområde, omsättning och antal anställda. Vi arbetar även med olika slags boendedata sammanställda vid Kulturgeografska institutionen vid Uppsala Universitet

 

Medverkande forskare:

Mats Bergman

Jonas Björnerstedt

Martin Korpi

Oana Mihaescu

Özge Öner

William Clark

John Östh

Olof Bäckman

Medverkande företag:

WSP Sverige AB

HUGE Bostäder AB

Fastighetsägarna Stockholm

HUI Research AB