Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Delprojekt 1: Rumsliga ingripanden, statsförvaltning och stadens kvalitet

Detta delprojekt syftar till att studera processer av urban förtätning och differentiering i grannskap som ligger nära och i de så kallade miljonprogramområdena i de södra delarna av Stockholm.

Projektet analyserar planeringsprocesser, dess motiv och logiker, stadsförvaltningens praxis, omfattningen och karaktären av sociala egenskaper som skapas på grannskapsnivå. Forskningsdesignen integrerar tre skilda fokusområden: stadsplanering, stadsförvaltning och grannskap.

Delprojekt 1.1 Stadsplanering, förnyelse och styrning – förbindelser och premisser

Denna del i forskningsprojektet handlar om att analysera styrningen (governance) av de stadsförnyelseprocesser som pågår och planeras i södra Stockholmsregionen. Mer specifikt handlar det om att studera styrningsprocesserna utifrån föreställningarna om att ordna det sociala livet i stadsdelarna och att skapa trivsamma bostadsområden. Frågan är hur detta låter sig göras samt vilka som styr och med vilken rätt. I skärningspunkten för denna fråga står relationen mellan styrarna och de styrda eller hur vision möter verklighet.

Forskningen utgår från två empiriska fall: Skärholmen i Stockholm stad och Vega i Haninge kommun. Det förra fallet handlar om att studera förnyelseprocesser av en stadsdel som, efter det att den byggdes för 50 år sedan, är både känd och ökänd medan det senare fallet handlar om att studera en helt ny stadsdel under uppbyggnad. Därigenom kan skillnader och likheter jämföras i att bygga nytt och att bygga nytt i det gamla.

Genom att analysera detaljplaner, marknadsföringsmaterial, olika boendeundersökningar och jämföra det med intervjuer och observationer kommer denna del i projektet att bidra till en förståelse för möjligheterna att bygga samhällen och inte bara bostäder.

Projekt 1.2 Urbana ingripanden och det mellanmänskliga rummets kvalitet

Denna del i forskningsprojektet fokuserar på förortens mellanmänskliga rum. Vi är intresserade av hur social interaktion och sociala relationer mellan medborgare påverkas av arkitektonisk utformning. Mer konkret handlar det t ex om hur man kan planera och bygga för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor i förorten, dvs om och hur olika typer av socialt kapital kan ”byggas in” i ett grannskapsområde.

Syftet är att ta reda på vad det är som gör en boendemiljö till en plats där dess invånare trivs och mår bra. Frågan vi vill försöka besvara är hur urbana ingripanden kan minska spänningar mellan olika grupper och (åter)skapa socialt kapital och välmående i förorten. Detta studeras genom en mängd olika metoder, såsom intervjuer och observationer med stöd av GIS-analyser.

Delprojektet studerar områdena Flemingsberg i Huddinge kommun och Fittja i Botkyrka kommun.

Projekt 1.3 Ungdomars medborgardeltagande och (re)produktion av det sociala rummet

Denna del i forskningsprojektet tittar särskilt på hur olika utvecklingsprojekt påverkar yngre generationer som bor i förorten idag. I anslutning till delprojekt 1.1 kommer vi att undersöka hur visioner och förväntningar på unga generationer ingår i planering och styrning genom stadsplaner. Vidare kommer vi att studera hur detta realiseras genom olika typer av samarbeten, konsekvenser av olika försök till integration och metoder för deltagande som rör beslutsprocesser i olika utvecklingsprojekt.

I fokus står det lokala och de aktörer som deltar i utvecklingsprojekt eller tar avstånd och formulerar motstånd. Med koppling till delprojekt 1.2 undersöker vi också hur offentliga utrymmen används och återskapas genom ungdomars vardagliga aktiviteter och verksamheter, däribland organisationer för ungdomar och av unga människor. 

Medverkande forskare:
Apostolis Papakostas, forskningsledare och professor i sociologi, Södertörns högskola
Zhanna Kravchenko, Fil. dr och docent i sociologi, Södertörns högskola
Dominika Polanska, Fil. dr och docent i sociologi, Södertörns högskola
Jonas Lindström, Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Lisa Kings, Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Sara Ferlander, Fil. dr och docent i sociologi, Södertörns högskola
Tanya Jukkala, Fil. dr i sociologi, Södertörns högskola
Medverkande företag:
WSP Sverige AB
Fastighetsägarna Stockholm
HUI Research AB
Huge Bostäder AB