Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Delprojekt 3: Rumsliga aspekter av förortens ekonomi

Detta delprojekt är avsett att stärka disciplinen nationalekonomi i projektet i allmänhet, och delområdet förortsekonomi i synnerhet. Forskningen är relaterad till tre grundläggande frågeställningar:

• I vilken utsträckning avviker lokal näringsstruktur och diversifiering av näringslivet i förorter (dvs. antal branscher representerade lokalt) från vad vi kan förvänta oss i vanliga städer med jämförbar befolkningsstorlek?

• Hur utvecklas den lokala näringsstrukturen över tid? Det vill säga, hur förändrar sig lokal näringsstruktur och diversifiering av näringslivet förorter i samband med tillväxt i den lokala befolkningen, och på vilket sätt avviker dessa mönster jämfört med utvecklingen i andra städer av liknande storlek och med motsvarande befolkningsmässig förändringstakt?

• Vilka är sambanden mellan denna utveckling inom förorter (dvs. förändrad lokal näringslivsstruktur) och förändringar i den lokala inkomststrukturen och inkomstojämlikhet över tid?

Forskningen kan ses som en tvåstegsprocess där besvarandet av dessa tre forskningsfrågor ger oss en empirisk grund, som vi sedan i en andra del i projektet kan använda oss av för att analysera två ytterligare frågor som rör lokal befolkningstillväxt och näringslivsutveckling i förorter;

• Vilken roll spelar entreprenörskap och speciellt utlandsföddas företagande i den förändring av lokal näringslivsstruktur som följer av lokal befolkningstillväxt, och

• Vilka effekter (både kort- och långsiktiga) på lokal sysselsättning och näringslivsstruktur kan vi se av olika typer av offentliga direktinvesteringar, t.ex. i shoppingcenter, sportanläggningar och bibliotek?

I projektet kommer vi främst arbeta med detaljerade individdata, både i avseende på privatpersoner och på företag (den så kallade LISA-databasen som sammanställts av Statistiska centralbyrån). Vad gäller individer, för åren 1990-2013, ger dessa data avidentifierad information om bland annat utbildning, inkomstnivå, anställningsform, arbetsplats och bostad, och vad gäller företag; t.ex. verksamhetsområde, omsättning och antal anställda.

Medverkande forskare:
Mats Bergman, professor i nationalekonomi
Martin Korpi, Fil. dr i ekonomisk historia, Södertörns högskola
Oana Mihaescu, Fil. dr i ekonomisk utveckling och planering, Södertörns högskola och HUI Research
Jonas Björnestedt, Fil. dr i nationalekonomi, Södertörns högskola

 

Övriga medverkanden:
WSP Sverige AB
HUGE Bostäder AB
Fastighetsägarna Stockholm
HUI Research AB