Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Delprojekt 3: Rumsliga aspekter av förortens ekonomi

Detta delprojekt är avsett att stärka disciplinen nationalekonomi i projektet i allmänhet, och delområdet förortsekonomi i synnerhet. Forskningen är relaterad till tre grundläggande frågeställningar:

• I vilken utsträckning avviker lokal näringsstruktur och diversifiering av näringslivet i förorter (dvs. antal branscher representerade lokalt) från vad vi kan förvänta oss i vanliga städer med jämförbar befolkningsstorlek?

• Hur utvecklas den lokala näringsstrukturen över tid? Det vill säga, hur förändrar sig lokal näringsstruktur och diversifiering av näringslivet förorter i samband med tillväxt i den lokala befolkningen, och på vilket sätt avviker dessa mönster jämfört med utvecklingen i andra städer av liknande storlek och med motsvarande befolkningsmässig förändringstakt?

• Vilka är sambanden mellan denna utveckling inom förorter (dvs. förändrad lokal näringslivsstruktur) och förändringar i den lokala inkomststrukturen och inkomstojämlikhet över tid?

Forskningen kan ses som en tvåstegsprocess där besvarandet av dessa tre forskningsfrågor ger oss en empirisk grund, som vi sedan i en andra del i projektet kan använda oss av för att analysera två ytterligare frågor som rör lokal befolkningstillväxt och näringslivsutveckling i förorter;

• Vilken roll spelar entreprenörskap och speciellt utlandsföddas företagande i den förändring av lokal näringslivsstruktur som följer av lokal befolkningstillväxt, och

• Vilka effekter (både kort- och långsiktiga) på lokal sysselsättning och näringslivsstruktur kan vi se av olika typer av offentliga direktinvesteringar, t.ex. i shoppingcenter, sportanläggningar och bibliotek?

I projektet kommer vi främst arbeta med detaljerade individdata, både i avseende på privatpersoner och på företag (den så kallade LISA-databasen som sammanställts av Statistiska centralbyrån). Vad gäller individer, för åren 1990-2013, ger dessa data avidentifierad information om bland annat utbildning, inkomstnivå, anställningsform, arbetsplats och bostad, och vad gäller företag; t.ex. verksamhetsområde, omsättning och antal anställda.

Medverkande forskare:
Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Martin Korpi, Fil. dr i ekonomisk historia, Södertörns högskola
Oana Mihaescu, Fil. dr i ekonomisk utveckling och planering, Södertörns högskola och HUI Research

 

Övriga medverkanden:
WSP Sverige AB
Henrik Vestin, WSP Sverige AB
Magnus de Vries, WSP Sverige AB
Maria Pleiborn, WSP Sverige AB
HUGE Fastigheter AB
Håkan Lindblom, HUGE Fastigheter AB
Fastighetsägarna Stockholm
Helena Olsson, Fastighetsägarna
HUI Research AB
Rickard Johansson, HUI Research AB