PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Mötesplatser i mellanrummen – att formalisera samverkan

Inom universitetsvärlden utbildar vi framtidens idrottslärare, tränare och sportmanagers för att de ska kunna få arbete inom skolan, idrottsrörelsen och privata företag. Våra studenter kommer ut till olika professioner med delvis liknande syften och verksamhet. De kommer även att till stor del arbeta med liknande utmaningar och med samma människor. Det kommer att finnas tillfällen då de skulle vinna på att lösa problem tillsammans med varandra och även tillsammans med oss i akademin.

Forskning har visat att de personer som i sitt yrke engagerar sig i gränsöverskridande aktiviteter för att bygga upp relationer och nätverk med syfte att hantera komplexa och ömsesidiga problem kan benämnas boundary spanners. Det kan vara en utmaning mitt i sin egen yrkesvardag att gå ifrån att prata om andra professioner till att prata med dem. Mellan akademi och idrottsrörelse saknas idag vardagliga mötesplatser; var finns mellanrummen (boundary spaces) där komplexa och ömsesidiga utmaningar kan lösas? Hur kan dessa mellanrum skapas och hur kan organisationerna möjliggöra att de skapas?

Detta utbyte mellan Örebro universitet och Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF) har utgått från mig som gränsöverskridare, men har varit ett sätt att identifiera och formalisera dessa mellanrum. För att dessa mellanrum ska bli hållbara över tid och få plats i allas stressiga vardag så kan ett bra sätt vara att de utgår ifrån redan existerande och återkommande aktiviteter. De kan innehålla styrda delar men behöver också ha tid för spontana möten där människor får träffas, utbyta tankar, diskutera och bygga förtroendefulla relationer.

Ett exempel på mellanrum som formaliserats genom detta utbyte är en årlig posterpresentation där studenter som skrivit sina examensarbeten presenterar dessa för lärare från enheten (akademin) samt inbjuden personal från ÖLIF. Detta är ett hållbart mellanrum där våra studenter kan möta och få möjlighet att diskutera sina intresseområden med potentiella arbetsgivare, men där det även finns mingelutrymme för samtal och utbyten av idéer mellan forskare/lärare och personer från idrottsrörelsen.

Utbytet

Syftet med utbytet var att förstärka samverkan mellan idrotten i Örebro län (Örebro läns Idrottsförbund) och Örebro universitet. Mer specifikt innebar detta arbete med att:
– Formalisera samverkan både gällande forskning och utbildning.
– Identifiera nya arbetssätt för samverkan både gällande forskning och utbildning.
– Identifiera aktuella forskningsfrågor, viktiga för idrotten.
– Diskutera hur forskning kan ”översättas” till praktik för att komma idrotten till nytta.

Susanna Geidne, docent i Folkhälsovetenskap, universitetslektor i Idrott vid Örebro universitet. Forskar bland annat om idrottsföreningen som hälsofrämjande arena genom praktiknära forskning som ofta initierats utifrån samhällets utmaningar och genomförts i samverkan med idrottens och folkhälsoarbetes praktiker. Undervisar på ämneslärarprogram för idrott & hälsa, sport management- och tränarprogrammet.

PAUS är fantastiskt!

Efter att ha varit med om ett tidigare nationellt projekt kring personrörlighet, det så kallade KLOSS AkUt, har jag nu förmånen i det befintliga Vinnova-projektet PAUS att bevittna hur personrörlighet blir en allt viktigare byggkloss för samverkan mellan ett lärosäte och en tilltänkt arbetsplats för våra studenter, eller mellan ett lärosäte och en intressant organisation för utvecklings- eller forskningsprojekt.

Det här nationella projektet med totalt åtta lärosäten (se fotnoten vilka) ökar samverkanskapaciteten markant bland lärosäten, lärare och partnerorganisationer i näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Deltagande lärare och värdar hos våra partners får ett diplom med högt meritvärde för samverkansskicklighet, vilket intygar om den relationsfrämjande perioden när en lärare jobbar ca 1 dag i veckan hos en annan organisation under ett halvt år.

PAUS består av två omgångar; första omgången resulterade i 38 utbyten och under våren 2019 är omgång 2 igång. Södertörns högskola har precis beslutat om sin andra omgång. Intresset har varit stort och den generella kvaliteteten i ansökningarna har varit överväldigande hög. 45 ansökningar och 28 beviljade vistelser ska jämföras med de 33 planerade utbyten hos 11 lärosäten i KLOSS AkUt 2015-2016! Våra lärare har vistats vid, eller kommer att vistas vid, en mångfald av organisationer som listas här nedan:

 • Bokförlaget Forum
 • Bonnier news
 • Botkyrka kommun (Centrum mot våld)
 • Botkyrka kommun (Xnter)
 • Brottsförebyggande Rådet
 • Bumbee Labs
 • Ekonomistyrningsverket
 • Folkets hus och parker
 • Fores tankesmedja
 • FoU Hälsingland
 • Fryshuset
 • Haninge kommun (Närings-livsstaben)
 • HPI Berlin
 • Ideell Arena
 • Kemikalieinspektionen
 • Kriminalvården
 • Kungliga biblioteket
 • Musikverket
 • Nationalmuseum
 • Naturvårdsverket
 • Oriflame cosmetics
 • RFSU
 • Riksteatern
 • SEB
 • Stockholms stad
 • Strindbergs Intiman
 • Svenska institutet
 • Vetenskap & Allmänhet

Vilken fantastisk bredd!

Det ska bli mycket intressant att se hur frågor kring utbildningens kvalitet kan höjas med hjälp av dessa vistelser och hur lärares och studenters kreativitet präglar den tilltänkta studentmedverkan som finns i många utbyten.

PAUS är ett nationellt projekt som finansieras av VINNOVA inom programmet Kunskapstriangeln, K3. Projektet leds av Södertörns högskola och deltagande lärosäten är Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Åbo akademi och Örebro universitet.