PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Mötesplatser i mellanrummen – att formalisera samverkan

Inom universitetsvärlden utbildar vi framtidens idrottslärare, tränare och sportmanagers för att de ska kunna få arbete inom skolan, idrottsrörelsen och privata företag. Våra studenter kommer ut till olika professioner med delvis liknande syften och verksamhet. De kommer även att till stor del arbeta med liknande utmaningar och med samma människor. Det kommer att finnas tillfällen då de skulle vinna på att lösa problem tillsammans med varandra och även tillsammans med oss i akademin.

Forskning har visat att de personer som i sitt yrke engagerar sig i gränsöverskridande aktiviteter för att bygga upp relationer och nätverk med syfte att hantera komplexa och ömsesidiga problem kan benämnas boundary spanners. Det kan vara en utmaning mitt i sin egen yrkesvardag att gå ifrån att prata om andra professioner till att prata med dem. Mellan akademi och idrottsrörelse saknas idag vardagliga mötesplatser; var finns mellanrummen (boundary spaces) där komplexa och ömsesidiga utmaningar kan lösas? Hur kan dessa mellanrum skapas och hur kan organisationerna möjliggöra att de skapas?

Detta utbyte mellan Örebro universitet och Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF) har utgått från mig som gränsöverskridare, men har varit ett sätt att identifiera och formalisera dessa mellanrum. För att dessa mellanrum ska bli hållbara över tid och få plats i allas stressiga vardag så kan ett bra sätt vara att de utgår ifrån redan existerande och återkommande aktiviteter. De kan innehålla styrda delar men behöver också ha tid för spontana möten där människor får träffas, utbyta tankar, diskutera och bygga förtroendefulla relationer.

Ett exempel på mellanrum som formaliserats genom detta utbyte är en årlig posterpresentation där studenter som skrivit sina examensarbeten presenterar dessa för lärare från enheten (akademin) samt inbjuden personal från ÖLIF. Detta är ett hållbart mellanrum där våra studenter kan möta och få möjlighet att diskutera sina intresseområden med potentiella arbetsgivare, men där det även finns mingelutrymme för samtal och utbyten av idéer mellan forskare/lärare och personer från idrottsrörelsen.

Utbytet

Syftet med utbytet var att förstärka samverkan mellan idrotten i Örebro län (Örebro läns Idrottsförbund) och Örebro universitet. Mer specifikt innebar detta arbete med att:
– Formalisera samverkan både gällande forskning och utbildning.
– Identifiera nya arbetssätt för samverkan både gällande forskning och utbildning.
– Identifiera aktuella forskningsfrågor, viktiga för idrotten.
– Diskutera hur forskning kan ”översättas” till praktik för att komma idrotten till nytta.

Susanna Geidne, docent i Folkhälsovetenskap, universitetslektor i Idrott vid Örebro universitet. Forskar bland annat om idrottsföreningen som hälsofrämjande arena genom praktiknära forskning som ofta initierats utifrån samhällets utmaningar och genomförts i samverkan med idrottens och folkhälsoarbetes praktiker. Undervisar på ämneslärarprogram för idrott & hälsa, sport management- och tränarprogrammet.

Bli först att kommentera på “Mötesplatser i mellanrummen – att formalisera samverkan