Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i storstads- respektive småortsområden i Sverige

Civil Society Organisations and Educational Achievements of Young People in Marginalised Urban Areas.

Alireza Behtoui, Stockholms universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

Forskningsprojektet syftar till att beskriva, analysera och jämföra betydelsen av det civila samhällets organisationer för skolprestationer bland ungdomar som bor i storstäder och mindre samhällen i Sverige . För att besvara syftet ska följande frågor studeras:

1) Finns det skillnader i verksamheten hos föreningar som arbetar med ungdomar, beroende på stadens/samhällets storlek?

2) Bidrar ett deltagande i föreningslivet till bättre skolprestationer bland ungdomar?

3) Om så, på vilket sätt kommer denna positiva effekt till stånd?

4) Utöver skolprestationer, kan föreningslivsaktiviteter påverka andra aspekter av det sociala livet för dessa ungdomar?

Teoretiskt är studien baserad på begreppet socialt kapital, som kompletteras med teorier om civilt samhälle och sociala organisationer. Forskningsfrågorna besvaras genom tre delstudier: a) en enkätundersökning riktade till elever i årskurs nio i skolor med lägre resultat, b) halvstrukturerade intervjuer med elever, deras föräldrar, lärare och aktiva i lokala föreningar, och c) deltagande observation i föreningsaktiviteter.

Project description
The project aims is to study and compare the impact of civil society organisations in Swedish small towns and big cities on young people’s school results. The research questions are:

1) Are there any differences between civil society organisations in these two contexts?

2) Are we able to observe a positive impact on school performance due to membership in such organisations?

3) If so, through which processes does such an effect operate?

4) To what extent does participation in these organisations have an adverse effect on young people’s freedom and mobility?

The project is theoretically grounded in social capital perspectives, complimented with theories of civil society and social organisations. A combination of quantitative (survey) and qualitative methods (semi-structured interviews and observations) will be used to analyse the causalities and the processes of civil society organisations and the educational achievements of young people in marginalised urban areas.