Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Forskning om det civila samhället

Vetenskapsrådet stödjer på regeringens uppdrag forskning om det civila samhället. Vetenskapsrådet har i omgångar sedan 2011 utlyst projektbidrag för särskilda satsningar inom forskning om det civila samhället.

De förändringar som det civila samhället genomgår påverkar dess roll såväl i demokratin som i samhället i stort. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.

Genom projektbidragens inriktning ska det civila samhället belysas ur olika perspektiv. Forskningen kan avse olika aspekter av civilsamhället; såsom historisk utveckling, betydelse i samhällsutvecklingen, organisering och kontroll samt individers eller gruppers motiv för att organisera sig. Angelägna frågor rör vidare hur det civila samhället, stat och marknad relaterar till och påverkar varandra. Studier kan avse såväl föreningar, intresseorganisationer och folkrörelser, som transnationella organisationer och nyare former av sociala nätverk. Forskningen kan vidare gälla verksamhet som syftar till att påverka statens politik eller marknaden och verksamhet som syftar till att erbjuda alternativ, komplettera eller ersätta statligt engagemang eller kommersiella marknader.

Beviljade projekt ingår i ett större forskningsprogram om det civila samhället som samordnas av Apostolis Papakostas, Södertörns högskola. På denna webbplats hittar du samlad information om delprojekten.

Programkoordinator från 1 januari 2016
» Apostolis Papakostas

Programkoordinator från 1 januari 2011 till 31 december 2015
» Elisabeth Lilja

Länkar till vetenskapsrådet

» Vetenskapsrådets hemsida
» Om ramprogrammet på Vetenskapsrådets hemsida
» Om projektbidrag på Vetenskapsrådets hemsida

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

» Länk till presentation av det stöd som myndigheten ger till forskning om civilsamhället