Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Vad bör fackföreningar göra?

What should Unions do?

Lars Lindblom, Umeå universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

Fackföreringar spelar en viktig roll i samhället. I den politiska debatten diskuteras mängder av frågor som har med facket att göra, men det finns väldigt lite forskning om frågan: Vad bör facket göra? Projektet syftar till att åtgärda denna brist.
Tre frågor kommer att undersökas. Första, varför bör det finnas fackföreningar? Projektet utgår från politiska filosofen John Rawls teori om rättvisa för att formulera ett argument för varför fackföreningar behövs och vilken roll de bör ha i samhället. Den andra frågan är: Vad bör fackföreningar göra? Hur ska man göra avvägningar mellan högre löner och arbetslöshet eller mellan unga och äldres intressen? Slutligen, vilken inställning bör staten ha gentemot fackföreningar? Bör de gynnas, eller bör staten vara neutral? Detta reser fundamentala frågor om statens roll i samhället och ekonomin.

Project description

Surprisingly, there is very little work on why there ought to be unions, or what they ought to do. Philosophers have neither analyzed of unionism, nor applied normative theories to this part of the economic system. These questions are central in contemporary political debate. This project will investigate three questions with regards to what unions ought to do.

First, why should there be trade unions? The project takes as its starting point John Rawls’ theory of justice in order to formulate an argument for why unions are needed and what role they should play in society.

The second question is: What should unions do? How should we make trade-offs between higher wages and unemployment, or between young and older people’s interests? Finally, what attitude should the state have against unions? Should the state support them, or should it be neutral? This raises fundamental questions about the role of government in society and the economy.