Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Svenskarnas medborgerliga engagemang – en studie av förändring och kontinuitet

Lars Svedberg, Professor, Enheten för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal Högskola, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola genomfört fyra nationella befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige. Den här studien som bygger vidare på ett internationellt unikt material syftar både till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för ett medborgerligt engagemang och att följa hur det ideella arbetet och de informella insatserna förändras eller inte förändras. I projektet genomförs tre olika undersökningar. Dessutom kommer ett systematiskt samarbete att ske med norska och danska forskare för att kunna göra jämförelser mellan länderna.

Projektet har två mål. För det första ska forskarna studera om och hur förändringar, i form av nya sociala medier och i form av nya organisationsformer, påverkar medborgerligt engagemang och ideellt arbete. För det andra ska de fullfölja de tidigare befolkningsundersökningarna och fortsätta studera ideellt arbete och informella insatser. Den här uppläggningen gör det dels möjligt att följa hur ideellt arbete och informella insatser förändras och att anlägga ett skandinaviskt jämförande perspektiv. Dels kommer projektets särskilda delundersökningar av internetburet engagemang och ideellt arbete i så kallade hybridorganisationer att ge nya kunskaper om hur vissa samhällsförändringar och nya teknologiska landvinningar påverkar det medborgerligt engagemanget, både till form och innehåll. Med sådana här kunskaper ges bättre möjligheter att diskutera hur olika slag av medborgerligt engagemang förhåller sig till samhällsförändringar av olika slag.

Projektet förväntas ge fördjupad kunskap om svenskarnas medborgerliga engagemang och därmed ge ett teoretiskt bidrag till det akademiska samtalet om det medborgerliga engagemangets vitalitet.  Men det är också så att det offentliga samtalet om medborgerligt engagemang är fyllt av förhoppningar och farhågor som ofta vilar på starka normativa ställningstaganden, inte bara om människors engagemang utan också om tillståndet i det svenska samhället. Därför är det viktigt att det finns robusta empiriska data att luta sig mot. Detta kommer projektet att bidra med.

Resultaten kan dessutom ge bidrag till en fördjupad diskussion om den svenska och nordiska folkrörelsetraditionens betingelser och framtid. Till detta kommer projektet att bidra med kunskaper om det civila samhällets inkluderande respektive exkluderande mekanismer. Därmed ges bättre förutsättningar att diskutera hur t.ex. köns- och klassmönster reproduceras i såväl det specifika  ideella arbetet som i det civila samhället i bredare bemärkelse.

Publicerat

von Essen, Johan. Lost and found in translation. Religious themes in the meaning of volunteering. In Hustinx, Lesley, von Essen, Johan, Haers, Jacques & Mels, Sara (eds.) Religion and volunteering. Complex and Contested relationships. New York: Springer.

von Essen, Johan On the meaning of Volunteering. A study of worldviews in everyday life. Forthcoming in Journal of the Foundation of Science.

Jegermalm, Magnus, & Jeppsson Grassman, Eva (2012a). Helpful citizens and caring families: Patterns of informal help and caregiving in Sweden. International Journal of Social Welfare, 21, 422-432.

Jegermalm, Magnus, & Jeppsson Grassman, Eva (2012b). Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year Perspective. Accepted for publication in European Journal of Social Work.

Jegermalm, Magnus & Henning, C. (2012). The role of civil society in health and social services: the Swedish case. Paper presented at the International Federation on Ageing Conference in Prague, 28 May-June 1, 2012. Theme: Ageing Connects.

Jegermalm, M., & Sundström, G. (2013). Carers in Sweden: The public support they receive, and the support they desire. Accepted for publication in Journal of Care Services Management.

Jegermalm, M., & Sundström, G. (2013). Stereotypes about caregiving and lessons from the Swedish panorama of care. Submitted to European Journal of Social Work.

Svedberg, Lars & von Essen, Johan (2012). Ideellt arbete i Sverige – en introduktion. I Lundin, Carin & Nordström, Eva (red.) Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Kooperationens framtid och utmaningar. Stockholm: Ekerlid

Vamstad, Johan & von Essen, Johan (forthcoming). Charitable Giving in a Universal Welfare State – Charity and Social Rights in Sweden. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

Chapter in book

Jegermalm, M., & Jeppsson Grassman, E. (2012). Omsorgens gestaltningar i civilsamhället. I Jeppsson Grassman, E., & Whitaker, A. (red.). Åldrande och omsorgens gestaltningar. Mot nya perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Papers

Svedberg, Lars panelholder, Introduction: How shall we go about studying active citizenship? – The Scandinavian tradition in an international context. International Society for Third Sector Research:s 10:e internationella forskarmöte i Siena, Italien 10/7-13/7 2012. Vid panelen presenterades följande papers:

Frederiksen, Morten & Henriksen, Lars Skov (2012). Qualitative changes masked by stable rates? Trends in Danish volunteering over the last decade.

Wollebaek, Dag (2012). A paradox of affluence? Volunteering in Norway, 1997-2009.

von Essen, Johan (2012). Change or constancy in the Swedish landscape of volunteering? Paper presented at the ISTR conference in Sienna.

Jegermalm, M., & Henning, C. (2012). The role of civil society in health and social services: the Swedish case. Paper presented at the International Federation on Ageing Conference in Prague, 28 May-June 1, 2012. Theme: Ageing Connects.

Jegermalm, M., & Henning, C. (2013). Housing and Care of the Elderly in Sweden: The Role of the Municipalities. Paper to the C​o​n​f​e​r​e​n​c​e​ ​3​r​d​ ​o​f​ ​S​e​p​t​e​m​b​e​r​ ​T​h​e​ ​H​a​g​u​e​, arranged by the European Urban Knowledge Network.