Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid

Lena Martinsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularism; och manga, som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i skapandet av föreställda transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet. De tre produkterna rör sig över världen. Målet är att få kunskap om ett civilsamhälle bortom organisationer men som ändå uppfattas som en föreställd transnationell gemenskap. De tre produkterna är relaterade till en global och hierarkiskt ordnad uppdelning mellan det religiösa, som ofta knyts till en förment traditionell ordning, respektive det sekulära som lika ofta uppfattas som villkoret för såväl kritik, demokrati som progressivitet. Uppdelningen länkas även till geografisk plats där det sekulära och uppfattat progressiva ofta sammankopplas med Europa och väst. Vi vill utmana denna dikotomi. Genom att studera de tre produkterna som verksamma och relaterande till en rad andra sammanhang, som marknaden såväl som religion och andra normer studeras tillblivelser av nya positioner och gemenskaper att identifiera sig med eller känna sig främmande inför. Därmed närmar vi oss också nya sätt att förstå genus och sexualiteter.

Project description

The project will follow three cultural products: The rainbow flag, identified as secular and progressive, The veil, as religious, and manga, as post-secular. The aim is to examine their role in the making of transnational communities which reiterate, resist or recast gender and sexuality norms. The products move over the world, affect the communities and become transformed. We will conduct net-ethnography, interviews and participant observations. The object is to aquire knowledge about a multifaceted civil society beyond organizations, perceived as imagined transnational communities. The three products are related to a hierarchical divide between the religious, often understood as traditional, and the secular, regarded as the condition for democracy. We want to challenge this dichotomy and stress the importance of including notions of religion and secularism in research on gender, sexuality and civil society. By starting from the products we will reach other transnational practices than those characterized by a Eurocentric paradigm. By studying the products as performative, repeatedly connecting with and affected by a number of norms and artefacts in an unpredictable way, we will aquire knowledge about the emergence of a multifaceted civil society, a variety of gender and sexuality norms and new possible figurations to identify with.