Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Mellan röst och service: ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle

Between voice and service – The role of voluntary organizations in a changing welfare society

Staffan Johansson, Docent, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, projektledare.

Håkan Johansson, Docent, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Mari Nordfeldt, Docent, Ersta Sköndal Högskola

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

Detta projekt studerar den ideella sektorns förändrade roll i det lokala välfärdssamhället. Syftet är att med utgångspunkt i pågående förändringsprocesser analysera hur ideella organisationer som företräder marginaliserade grupper hanterar den potentiella konflikten mellan att å ena sidan företräda och bevaka sina målgruppers intressen och å andra sidan vara en effektiv serviceutförare på uppdrag av kommunen. De processer som avses är dels att kommuner i allt högre grad upphandlar sociala tjänster, bl a från ideella organisationer, dels att kommuner utvecklar nya metoder för inflytande och deltagande från ideella organisationer, t ex brukarråd eller samverkansforum. Målet med projektet är att bidra både empiriskt som teoretiskt till forskningen om ideella organisationers förutsättningar och funktioner inom välfärdsområdet, samt att generera ny empirisk kunskap om det civila samhället på lokal nivå. Studien är komparativ och genomförs med fallstudier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Studien genomförs med främst kvalitativa metoder såsom dokumentstudier och intervjuer. Detta material kombineras med en kvantitativ enkätundersökning med ideella organisationer i de tre studerade kommunerna. Projektet genomförs inom tre områden av den lokala välfärdspolitiken: funktionshinder; hemlöshet och våld mot kvinnor. Förändring under 2000-talet studeras. Teoretiskt knyter projektet an till organisationsteoretiska diskussioner, dels nyinstitutionell organisationsteori, dels governanaceteorier med olika former av s k mjuk reglering.

Project description

This project studies the voluntary sector’s changing role in the local welfare society. The aim is to analyze how voluntary organizations representing marginalized groups are dealing with the potential conflict between representing and defend their users´ interests, while in the same time acting as an efficient service provider commissioned by the municipalities. The processes referred to are that municipalities are increasingly procuring social services, including services from voluntary organizations, and that municipalities are developing new methods of influence and participation of voluntary organizations, such as users forum or collaborative forum. The goal of this project is to contribute both empirically and theoretically to the research on the conditions for voluntary organizations which are operating within the area of ​​social policy, and to generate new empirical knowledge of civil society at the local level. The study is comparative and we will conduct case studies in Stockholm, Gothenburg and Malmo. The study is carried out mainly with qualitative methods such as document studies and interviews, but will also contain a quantitative survey of voluntary organizations in the three municipalities studied. The project focuses on three areas of the local welfare policy: disability, homelessness and violence against women. Changes in the 2000s is studied. Theoretically, the project is linked to neo-institutional organization theory, and governanace theories with various forms of ’soft regulation.