Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Globala policymäklare: Transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska arenor

Global Policy Brokers: The Role of Transnational Think Tanks in Shaping Political Agendas

Christina Garsten, Stockholms universitet, projektledare.

Adrienne Sörbom, SCORE, Stockholms universitet.

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

Projektet undersöker vilken roll globala tankesmedjor spelar i utformningen av politiska agendor. Vår utgångspunkt är att dessa tankesmedjor ska ses som globala politiska mäklare, som översätter idéer mellan olika aktörer i det globala politiska landskapet. Studien är inriktad på två tankesmedjor – RAND Corporation och Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) – och deras försök att påverka i frågorna handelspolitik och klimatförändringar. Bägge dessa tankesmedjor har startat som nationellt förankrade policyorganisationer i USA, men har idag kontor på ett flertal platser i världen. De aspirerar båda på att vara just ”globala tankesmedjor”. Vårt mål är att erbjuda en flerdimensionell redogörelse av den position som tankesmedjornas experter och organisationer skapar åt sig själva. Hur arbetar transnationellt verksamma tankesmedjor för att få inflytande, auktoritet och legitimitet? Vilken typ av resurser använder de sig av, i vilka situationer, med vilka konsekvenser? Huvudsakliga metoder är fältarbete, intervjuer med anställda och deltagare i arbetsgrupper samt dokumentanalys.

Project description

This project investigates the role of transnational think tanks in the shaping of political agendas. We conceive of them as global policy brokers, mediating and translating ideas among various actors in the global political landscape. More specifically, the purpose of the project is to examine the workings of two transnational think tanks – RAND Corporation and Carnegie Endowment for International Peace – and their attempts to exert influence on two specific policy issues: trade policy and climate change. We aim to provide a multidimensional account of the position and authority that think-tank experts and organizations strive to construct for themselves. How do think tanks generate power, authority and legitimacy? What financial, social, cognitive and political resources do they draw upon, in what situations, generating what consequences? Think-tank activities are studied by ethnographic fieldwork, involving participant observation in selected activities, interviews with employees and members of working groups and by studying documents.