Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Civilsamhället som botemedel mot den liberala demokratins kris och utmaningen från politisk jämlikhet

Civil Society and Deliberation as Remedy for the Crisis of Liberal Democracy and the Challenge from Political Equality

Eva Erman, Stockholms universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

I både den politiska och akademiska debatten antas ofta att ökat deltagande från civilsamhället i deliberativa praktiker stärker demokratiska institutioner. Vi menar att antagandet vilar på en vag och outvecklad idé om politisk jämlikhet. Det här projektet ämnar studera frågan om hur civilsamhället kan och bör inkluderas i deliberativa praktiker så att kravet på politisk jämlikhet tillgodoses.  Frågan kommer att besvaras genom fem delstudier. Två av studierna är teoretiska till sin natur och undersöker de begreppsliga villkoren och normativa kriterierna för politisk jämlikhet i civilsamhällets engagemang i deliberativa praktiker. De tre ytterligare studierna är till övervägande del empiriska och utförs inom den teoretiska ramen. Vi kommer bland annat att undersöka medborgares vilja och kapacitet att delta i deliberativa dialoger samt i vilket utsträckning den ökade användningen av nätverksstyrning i policy-making uppfyller basala krav på politisk jämlikhet.

Project description
In the political and academic debates alike it is often assumed that increased engagement from civil society in deliberative practices strengthens democratic institutions. We believe that this assumption rests on a vague and underdeveloped notion of political equality. This project sets out to explore the question of how civil society may be included in deliberative dialogues and practices in ways that satisfy a requirement of political equality. It will be responded to through five studies. Two of the studies are theoretical in nature, exploring the conceptual conditions and normative criteria of political equality in civic and deliberative engagement. Three studies are mainly empirical and draw on the worked out theoretical framework. We will investigate, among other things, citizens’ will and capacity for engaging in deliberative dialogues, as well as to what extent the increased use of network governance in public policy-making fulfils basic requirements of political equality.