Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Civila samhället och den upplysta välfärdsstaten

Perola Öberg, Docent, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, projektledare.

Torsten Svensson, Professor, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

Om demokratin inte ska bli ett tomt skal bör medborgarna delta i upplysta samtal där besluten växer fram. Bidrar det civila samhället på ett konstruktivt sätt till denna process? Under vilka förutsättningar, i så fall? Vi vill veta vad som händer inom organisationerna respektive i mötet med andra aktörer: Hur införlivas och genereras kunskap i det civila samhället? På vilket sätt bidrar denna kunskap till det offentliga samtalet? Trots omfattande forskning vet vi nämligen förvånansvärt lite om detta. En anledning är att två av de mest omtvistade områdena inom samhällsvetenskaperna berörs: Dels frågan om det civila samhällets roll i demokratin.  Dels frågan om vad som är kunskap, hur den genereras och används. Inom denna ram utformas flera överlappande studier som involverar forskare, doktorander och studenter. Studierna, som ska kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, koncentreras till centrala aktörer inom det civila samhället, såsom intresseorganisationer och betydelsefulla think-tanks. Välfärdsstatens kärnområden prioriteras.

Projektet kommer att ge ökad kännedom om civila samhällets roll i den kunskapsgenererande processen, och dess roll i det offentliga samtalet om välfärdsstatens utformning. Förutom att öka kunskapen om hur välfärdsstaten utvecklas, förbättras förutsättningarna om vi i framtiden vill förändra de institutioner som påverkar konflikt och samspel mellan det civila samhället och andra sfärer i samhället, till exempel vetenskapssamhället och partipolitiken.

Project description

A legitimate democracy rests heavily on the participation in effective deliberation by those affected by the political decisions. The main question in this project is to find out what particular roles civil society plays in connecting citizens, the scientific society and the political sphere with respect to knowledge and dialogue. We want to investigate how collective actors in civil society incorporate, learn and produce knowledge, in what way they impart that knowledge to other participants, and if they reflect about or seriously consider others contributions in the conversation. Does civil society contribute to the public discourse in a deliberative manner or does it only work as a platform for special interests? An attending question is in what way the knowledge is acknowledged and used.

The research will focus on how civil society takes part in the public discourse of the welfare state. The project will provide increased knowledge of the role of civil society in the knowledge-generating process, and its role in the public debate on the welfare state design. In addition to raising awareness of the welfare state development we will also get a better understanding of how civil society interact with other spheres of society.

The studies, which will combine qualitative and quantitative analysis, focus on key actors in civil society such as associations and major think-tanks.

Publicerat

PerOla Öberg. 2013. ”Är ett organiserat samhälle bra för demokratin?”. I Li Bennich-Björkman (red.): Statsvetenskapens frågor. Lund: Studentlitteratur, 93-105.

Torsten Svensson. 2014. ”The Swedish Model of Industrial Relations”. I “Oxford Handbook of Swedish Politics”, Oxford University Press.