Medier, information och tillit

Medier, information och tillit

Corona-krisen skapar nya frågeställningar kring informationsspridning och kommunikation i samhället. Många människor kämpar för att hålla sig informerade och många institutioner kämpar för att sprida korrekt och trovärdig information. Samtidigt har flera myndigheter identifierat medveten desinformation, propaganda och ryktesspridning som problem vilka kan förvärra krisen. Att följa myndigheternas rekommendationer, och att anpassa och förändra sitt vardagsliv handlar till stor del om information och möjligheten att lyckas med att hantera krisen påverkas således till stor del av människors upplevelse av tillit och förtroende till medier och andra informationskanaler. 

I denna situation är det av stor vikt att myndigheter och andra aktörer i samhället har kännedom om vilka källor som åtnjuter förtroende och hur medborgarnas tillit och förtroende (eller brist på dessa) till medierna ser ut och tar sig uttryck i deras vardagsliv, samt hur det utvecklas under krisens gång. I det här projektet samlar vi empiriska data för att dokumentera och analysera hur tillit till medier och information ser ut och förändras under Corona-krisen. Projektet samlar in unikt material som kommer att möjliggöra en rad olika studier och analyser som förbättrar vår förståelse för tillit till medierna under pandemin, och som således möjliggör att samhällets aktörer kan utveckla och förbättra kommunikationsstrategier i kristid.

Medverkande forskare

Peter Jakobsson, Lektor Uppsala universitet

Anne Kaun, Docent Södertörns högskola

Fredrik Stiernstedt, Docent Södertörns högskola

Finansieras av Formas


Media, trust and information during the Corona crisis

Many people are very concerned about the current situation and struggle with keeping informed about the fast changing regulations to maintain the pandemic in Sweden. At the same time, public agencies have identified misinformation and disinformation as a major problem during the Corona crisis. Adopting and adapting to major changes in everyday life is closely linked to the ways in which people are informed about necessary changes and to what extent they trust the source of information. 

Handling a crisis situation such as the corona pandemic is hence also a major effort in trustworthy communication especially in a media saturated society. In that context it is of utmost importance for public agencies to know which sources people trust and distrust and how media trust evolves in different phases of the crisis. This project will gather empirical material to document the changing trust in the media during the Corona crisis. The project will gather unique material that will allow for diverse studies that will improve our understanding of media trust during a severe crisis situation and, hence, allows us to further develop communication strategies by public agencies. It will also capture the voices of concerned citizens during
this unique situation.

Involved researchers

Peter Jakobsson, Assistant Professor Uppsala University

Anne Kaun, Associate Professor Södertörn University

Fredrik Stiernstedt, Associate Professor Södertörn University

Funded by Formas

Kontakt

Peter Jakobsson peter.jakobsson@im.uu.se

Anne Kaun anne.kaun@sh.se

Fredrik Stiernstedt fredrik.stiernstedt@sh.se