Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Den mångsidiga staten

Anders Ivarsson Westerberg,

Torbjörn Nilsson,

Bok

Sammanfattning

Den här boken handlar om den svenska staten och visar hur fascinerande och fängslande statsapparater är. Den skildrar dess minsta beståndsdelar såväl som de högsta statsorganen och belyser både statens framväxt och dess nuvarande roll.Bokens författare är forskare inom olika ämnen och fångades av idén att skriva en mer läsvänlig introduktion till det moderna samhällets kanske mäktigaste organisation: staten.Författarna vill lyfta fram den mångsidiga staten – att det finns många olika och ibland motstridiga bilder av vad staten är. En bärande idé är att bilder är centrala. Förutom de symboliska bilder av staten som texterna frammanar innehåller Den mångsidiga staten ett antal bilder som skildrar olika sidor av staten.Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver forskning om förvaltning, erbjuder uppdragsutbildning och verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1. , s. 203

Administrationssamhället

Anders Forssell, Anders Ivarsson Westerberg,

Bok

Sammanfattning

Alla tillgängliga studier och undersökningar pekar mot att det administrativa arbetet ökar och tar upp allt mer av arbetstiden för de anställda, inte minst inom offentlig sektor. Det ska dokumenteras, skrivas rapporter, utvärderingar och planer. Det ska deltas i budgetmöten, ges synpunkter på den nya kvalitetspolicyn eller så ska anställda utsättas för revisorernas granskande blickar. Det finns otaliga exempel på klagomål från olika håll från dem som arbetar i offentlig sektor att det administrativa arbetet tycks öka och stjäl tid från de ”vanliga” eller ”riktiga” arbetsuppgifterna. Samtidigt sparas det alltmer på det administrativa stödet i form av sekreterare eller assistenter, vilket gör att administrativt arbete i allt större omfattning flyttar ut på varje anställd, ett slags ”amatörisering” av det administrativa arbetet.
I den här boken diskuteras fenomenet administration och dess förändring. En viktig förklaring till varför administrationen ökar är de organisationsreformer, kallade New Public Management, som genomförts i den offentliga sektorn. Det vi ser kan formuleras som ett slags systemfel eller organisationsparadox: Alla dessa administrativa pålagor och krav gör inte att organisationer fungerar bättre, leder inte till öppenhet och effektivitet i samhället i stort, utan leder i stället till att vi riskerar att administrera oss till döds.

Lund: Studentlitteratur , 2014, 1. , s. 272

Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades

Anders Ivarsson Westerberg,

Ylva Waldemarson,

Kjell Östberg,

Samlingsverk (redaktörskap)

Sammanfattning

Åren kring 1990 var en dramatisk tid. Muren föll och Sverige gick med i EU. Landet drogs in i en ekonomisk kris med ränta på 500 procent. Arbetslösheten steg från 2 till 12 procent och dramatiska nedskärningar i välfärdssystemet genomfördes. Samtidigt avreglerades välfärdsstaten. Nu beslutades om friskolereformer, avreglering av bankverksamhet, kommunikationer och teletrafik; TV-monopolet avskaffades och sjukvård och äldre­omsorg konkurrensutsattes. Var syftet att skapa ett systemskifte eller en nödvändig modernisering av den svenska modellen? För att hitta förändringarnas rötter och förstå deras genomslag måste tidsperspektiv vidgas.

Antologin Det långa 1990-talet är skriven av forskare vid Samtidshistoriska institutet. Det är en bok som fördjupar analysen av ett viktigt skede i vår samtid.

Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1. , s. 487

I det offentligas tjänst: Nya förutsättningar för tjänstemannarollen

Åsa Casula Vifell,

Anders Ivarsson Westerberg

Samlingsverk (redaktörskap)

Förvaltningstjänstemän utgör länken mellan makthavarna och folket. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som de politiska representanterna fattat, men också att möta och ibland företräda medborgarna. Du träffar dem dagligen som exempelvis lärare, handläggare, poliser eller socialarbetare. Förvaltningstjänstemannen representerar makten, men har också själv makt.

Trots detta diskuteras tjänstemännens betydelse i samhällsutvecklingen sällan: Vilken roll spelar den enskilde tjänstemannens arbete för effektivitet och rättssäkerhet i offentlig verksamhet? Och finns det någon skillnad på att vara tjänsteman inom offentlig sektor jämfört med att jobba inom näringslivet? Om inte, finns det skäl till att det borde vara skillnad?

I den här boken diskuterar en rad forskare från olika discipliner situationen för offentligt anställda tjänstemän, både i dag och ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är de förändringar som under de senaste trettio åren har påverkat arbetet inom förvaltningarna, som mål- och resultatstyrning, nya effektivitetskrav, decentralisering, privatisering och internationalisering. Boken riktar sig till studenter inom förvaltningspolitik och professionsutbildningar, men också till dem som redan arbetar i det offentligas tjänst.

Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013, 1. , s. 214

Att vara kund till staten

Kapitel i bok, 

FörfattareTom Karlsson |Förvaltningshögskolan

Publikationsår2020Publicerad iStatlig förvaltningspolitik för 2020-talet: En forskningsantologi

Sammanfattning

Det har blivit allt vanligare att myndigheter pratar om kunder. Det kan handla om tämligen ytliga fall som när Transportstyrelsen hänvisar till kundtjänst på sina hemsidor. I andra fall handlar det om hur till exempel Pensionsmyndigheten mäter och utvärderar kundnöjdhet som indikation på om myndigheten möter de kvar om god kvalitet som ställs på den offentliga sektorn. Det kan också handla om till synes mer genom-gripande förändringar som när Försäkringskassan inom organisationen diskuterar medborgare som kunder, eller när Arbetsförmedlingen inför så kallade kundresor för att öka servicetillgängligheten i verksamheten. I det här kapitlet diskuterar jag statsförvaltningens olika försök att skapa förutsättningar för en kundroll inom statlig verksamhet. Syftet är att problematisera användningen av kundbegreppet inom olika statliga verksamheter.Länkar

FörlagStatskontoretFörlagsortStockholm

En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos Jacobsson, Bengt Sundström, Göran Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). 2017 (Svenska) Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor Lund: Studentlitteratur AB, 2017. , s. 204 Nationell ämneskategori Studier av offentlig förvaltning Forskningsämne statsvetenskap

Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna – och marknaderna med staten Andersson, Catrin Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Erlandsson, Magnus Sundström, Göran Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). 2017 (Svenska)

Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna – och marknaderna med staten Andersson, Catrin Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Erlandsson, Magnus Sundström, Göran Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). 2017 (Svenska)

1 2