Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om kommunikation i asylprocessen

Hem

Vi är tre språkforskare som undersöker kommunikationen och språkets roll i asylutredningen. Syftet är att ta fram mer kunskap på detta område, som inte är tillräckligt utforskat, och i förlängningen att bidra till en mer rättssäker asylprocess.

Läs mer om forskningsprojektet Asylberättelser

Våra etiska riktlinjer

Vi avslöjar inte våra intervjupersoners namn eller andra känsliga personuppgifter. Det material vi samlar in förvaras säkert och behandlas med stor diskretion. Vårt forskningsprojekt är godkänt av Etikprövningsmyndigheten som övervakar att forskningsetiska riktlinjer följs. Du kan läsa mer om hur vi går till väga för att följa de etiska riktlinjerna under rubriken Etik

Vi vill understryka att både vi som forskare och vårt forskningsprojekt är fristående från Migrationsverket. Vi har inte något inflytande över de beslut som fattas av myndigheten och vår roll är inte att hjälpa någon av de enskilda aktörerna i den pågående asylutredningen.

Kontaktuppgifter

Du når oss forskare via följande epost-adress:
asylberattelser@protonmail.com

Du kan också ringa till oss:
Zoe Nikolaidou (turkisktalande): 08-608 44 74
Cecilia Wadensjö (rysktalande): 08-16 47 26

Skriv på svenska, engelska, ryska, turkiska, franska eller grekiska. Lämna ett telefonnummer om du vill att vi ringer upp dig.

Bild på Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig.

Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig.