Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om migranters berättelser i asylprocessen

Hem

Vilken är din berättelse?

Är du asylsökande, före detta asylsökande eller har du erfarenhet av att stötta asylsökande? Vill du hjälpa till att ta fram kunskap som kan användas för att förbättra asylprocessen? Vill du framföra din syn och dela med dig av dina upplevelser, intryck och erfarenheter av Migrationsverkets asylutredningar?

Om du svarar ja på dessa frågor är du varmt välkommen att delta i vårt forskningsprojekt Migranters berättelser i asylprocessen. Vi är tre språkforskare som undersöker kommunikationens roll i asylutredningen. Syftet är att ta fram mer kunskap på detta område, som inte är tillräckligt utforskat, och i förlängningen att bidra till en mer rättssäker asylprocess.

Vi söker nu deltagare till två delstudier:

  1. I den första delstudien följer vi asylsökande under asylprocessen. Vi inriktar oss på asylsökande från forna Sovjetunionen samt asylsökande som kan kommunicera på ryska, turkiska eller engelska.
  2. I den andra delstudien intervjuar vi personer med erfarenhet av asylutredningar: asylsökande, representanter från frivilligorganisationer, tolkar, juridiska ombud och Migrationsverkets handläggare/utredare. I denna delstudie fokuserar vi i första hand på utredningar av asylsökande från forna Sovjetunionen.

Läs mer om forskningsprojektet Migranters berättelser i asylprocesser

Våra etiska riktlinjer

Vi avslöjar inte våra intervjupersoners namn eller andra känsliga personuppgifter. Det material vi samlar in förvaras säkert och behandlas med stor diskretion. Vårt forskningsprojekt är godkänt av Etikprövningsmyndigheten som övervakar att forskningsetiska riktlinjer följs. Du kan läsa mer om hur vi går till väga för att följa de etiska riktlinjerna under rubriken Etik

Vi vill understryka att både vi som forskare och vårt forskningsprojekt är fristående från Migrationsverket. Vi har inte något inflytande över de beslut som fattas av myndigheten och vår roll är inte att hjälpa någon av de enskilda aktörerna i den pågående asylutredningen.

Kontaktuppgifter

Du når oss forskare via följande epost-adress:
asylberattelser@protonmail.com

Du kan också ringa till oss:
Hanna Sofia Rehnberg: 08-608 50 45
Zoe Nikolaidou (turkisktalande): 08-608 44 74
Cecilia Wadensjö (rysktalande): 08-16 47 26

Skriv på svenska, engelska, ryska, turkiska, franska eller grekiska. Lämna ett telefonnummer om du vill att vi ringer upp dig.

Bild på Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig.

Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig.