Urban farming

Researchers from Södertörn University blogs about urban farming and digital practices.

Svensk projektsammanfattning

I detta tvärvetenskapliga projekt deltar forskare från medieteknik och kulturgeografi. Vi vill undersöka hur aktivism stimuleras av digitala medier. Stadsodling utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar eftersom värderingarna också leder till praktiska konsekvenser genom konkret påverkan på den urbana miljön. Ett antagande i projektet är att det finns signifikanta skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden runt Östersjön som ska undersökas, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillgång på mat samt de praktiker kring mat som anses priviligierade. Projektet kommer att belysa och beskriva stadsodlares relation till digitala medier och även samla mer kunskap om de digitala funktioner som stödjer utvecklingen av gräsrotsrörelser och hållbarhetsgrupper med fokus på odlad mat.

Bli först att kommentera på “Svensk projektsammanfattning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *