Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Styrning och resurser

En utredning som arbetar nu och vars förslag kan komma att få stor betydelse för hela högskolesektorn är styr- och resursutredningen, kortare benämnd STRUT. Utredare är Pam Fredman, tidigare rektor för Göteborgs universitet, med lång och gedigen erfarenhet. Hon har det svåra uppdraget att göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Det handlar alltså både om enligt vilka principer staten ska fördela pengar, och på vilket sätt den ska styra lärosätena. Detta är förstås två olika saker; vi har ju nu stor frihet att använda anslagsmedel till den ena eller andra forskningen eller utbildningen, och vi har också uppdrag som vi förväntas utföra utan att det är några specifika pengar kopplade till dem. För att ytterligare krångla till det så gränsar detta också till frågor om lärosätenas autonomi, vilket dock ligger utanför utredningens uppdrag.

Dagens system har funnits länge, och att det kan vara dags att se över det lär få invända mot. Mycket förenklat kan det sägas att vi i grundutbildningen har en fast summa pengar att utbilda för. Kvalitén i utbildningen granskar UKÄ, men det finns inte egentligen några ekonomiska incitament eller nyckeltal kopplade till utbildningsanslaget, utan det är baserat på volym. I anslaget för forskning och forskarutbildning däremot finns indikatorer för bibliometri och externfinansiering, och kanske snart också en för samverkan, som påverkar anslagets storlek. Södertörns högskola får forskningsanslaget baserat på ett garantibelopp, så detta påverkar inte oss så som det ser ut nu, men jag tycker ändå att det är intressant att de två anslagen styrs av så helt olika logiker: I utbildningen är det volym som styr och kvalitet utvärderas utan ekonomiska styrmedel, medan det i forskningen inte finns något mått på volym, men däremot en förhoppning om att ekonomiska incitament ska ge kvalitet. Ett intressant tankeexperiment kunde vara att känna på hur det skulle bli om vi bytte logik mellan de två!

Det finns mycket för utredningen att tänka på. Det som den föreslår ska effektivt och ändamålsenligt stödja målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, och ska bland annat också leda till att jämställdheten i sektorn stärks. En fråga är om vi ska fortsätta att ha skilda anslag för forskning och utbildning eller om vi kan ha ett samlat anslag. Hur blir det med prislappar på olika utbildningar? Hur kan en ökad profilering av lärosätena stödjas? Hur ska lärosätenas åtaganden formuleras och förhandlas fram? I dagens regleringsbrev får vi uppdrag ett år i taget, går det att göra detta mer långsiktigt?

Utredningens betänkande ska läggas fram den 3 december 2018, men den har aviserat att den kommer att lägga fram en grov skiss på ett förslag redan nu innan nyår. Fortsättning följer alltså.