Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Scholars at Risk

För ett litet tag sedan gick Södertörns högskola med i ett internationellt nätverk som verkar globalt för att stå upp för den akademiska friheten. Scholars at Risk är ett nätverk som startades 1999 på University of Chicago och består idag av ca 450 högskolor och universitet runt om i världen varav 15 finns i Sverige. Genom vårt medlemskap får vi en möjlighet att engagera oss i den akademiska friheten globalt tillsammans med andra lärosäten. Genom det material som finns tillgängligt på Scholars at Risk har vi möjlighet att skapa engagemang hos våra studenter, och även ge utrymme för att ytterligare internationalisera vår utbildning.

Inom ramen för Scholars at Risk kan vi både engagera oss i främjandet av akademisk frihet genom opinionsbildning internationellt, men också själva ta emot en forskare som gästforskare. I dagsläget är det endast Göteborgs universitet och högskolan i Borås som har tagit emot en forskare inom ramen för Scholars at Risk, men fler lärosäten i Sverige undersöker just nu möjligheten, och vi bör också ta vara på detta. Vi kan också använda oss av de Scholars-at-risk-forskare som finns vid andra lärosäten för gästföreläsningar. Här finns till exempel kunskap om de enorma kulturarv i Aleppo som nu går förlorade.

Mer information om arbete kring flykt och migration på Södertörns högskola finns här:

Flykt och migration

Migration och mångkultur – aktuell forskning

Nya rektorer

Nu från årsskiftet har högskolans ledning förändrats. Sören Jansson lämnar sitt uppdrag som prorektor, men kommer att vara kvar ett tag och arbeta med utredningsuppdrag av olika slag. Det är tryggt för mig att veta att han med sin mångåriga erfarenhet och kunskap om högskolan finns kvar i huset.

Uppdraget som prorektor och rektors ställföreträdare övertas nu av Kerstin Cassel. Kerstin är docent i arkeologi på Södertörns högskola sedan 2003 och hon har handlett doktorander och undervisat på alla nivåer. Hon har bland annat varit ämnessamordnare, suttit i högskolestyrelsen, institutionsstyrelser och programutvecklingsgrupper, och varit ledamot i fakultetsnämnden. Hennes uppgifter som prorektor består dels i att så fort jag inte är tillgänglig träda in i mitt ställe i allt vad det kan vara, från beslutsfattande, till att representera högskolan. Hon kommer också att ha egna fokusområden. Dessa kan komma att skifta över tid, men till att börja med kommer Kerstin att titta på forskarutbildningen. Det är nu sex år sedan högskolan fick examensrätt för sina forskarutbildningar, och det kan vara dags att se över mål och arbetssätt, alltifrån rekrytering till disputation.

En ny position som vi nu inrättar är uppdraget som vicerektor för forskning, och det har Ulla Manns, professor i genusvetenskap, åtagit sig. Arbetet innebär att bevaka och driva forskningsfrågor internt och externt i syfte att säkra kvaliteten och öka volymen på forskningen vid Södertörns högskola, samt verka för att högskolans gemensamma forskningsstrategi är aktuell och förankrad i kollegiet. I uppdraget ingår vidare att utveckla internt stöd till forskning, att delta i och driva interna processer för prioritering mellan olika satsningsområden och forskningsområden, att bedriva forskningsrelaterad bevakning, bygga relationer till externa finansiärer och till Östersjöstiftelsen, samt utveckla kontakten med forskningsmiljöer i närområdet.

Nils Ekedahl, docent i retorik, kommer framöver att ha ett uppdrag som vicerektor för utbildning. Nils har under flera år varit prorektor och har i praktiken gjort mycket av det som jag skulle vilja lägga under rubriken vicerektor för utbildning, och har med sig mycket kunskap om högskolans verksamhet och bakgrund till den pågående utvecklingen. En stor aktuell fråga just nu är det system för kvalitetsutveckling i utbildningen som vi behöver formulera, och som kommer att vara utgångspunkten för UKÄs granskningar av vår utbildning. Det ska fokusera i första hand på arbetssätt och processer som skapar kvalitet, och mindre på mätningar av resultat i efterhand. Jag kan tycka att det är en bra ansats, som, om vi gör det rätt, faktiskt kan leda till nytänkande och bättre utbildning. En annan fråga är att fortsätta överflyttningen av polisutbildningen hit och fortsätta att ta vara på de möjligheter som ges av att den sker här i samspel med hela den övriga högskolan.