Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Julavslutning

Nu när det strax är jul, känns det för mig som att det har varit en bra höst för Södertörns högskola. Bland alla de saker som jag skulle kunna ta upp kan nämnas Chantal Mouffe, som vid årets akademiska högtid den 25e november promoverades till hedersdoktor. För trettonde året i rad gavs i november en föreläsning i serien Södertörn Lectures, där Robert Jackson talade på temat “The Council of Europe and a human rights’ rationale for education about religions and beliefs”.

Södertörns högskola fick egen examensrätt i sina forskarutbildningsområden år 2010, och nu har också våra egna doktorer börjat disputera. Vid den akademiska högtiden promoverades fem av dessa och antalet lär komma att öka. De första polisstudenterna påbörjade sin aspirantutbildning under hösten, och återkommer i vår för att avsluta med examensarbete och sedan bli den första kullen poliser från Södertörn.

Regionen och Flemingsberg växer och utvecklas, och högskolan har en viktig roll i detta. Det syns bland annat i projektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”, finansierat av KK-stiftelsen, som har kommit igång under hösten. Jag märker när jag träffar företrädare för kommunerna och landstinget ett stort intresse för den kunskap som finns hos oss.

Regeringen lade fram en forskningsproposition i november som ger bra möjligheter för Södertörns högskola. Vi får en mycket välkommen höjning av vårt basanslag för forskning och forskarutbildning, och vi borde kunna vara framgångsrika i flera av de strategiska områden som identifieras. Vi fick också en bra utdelning från forskningsråden, från vetenskapsrådet kom beslut som ger oss 19 Mkr, och vi har också fått utdelning från Riksbankens Jubileumsfond och andra finansiärer.

Avslutningsvis vill jag tacka alla på Södertörns högskola för min första termin som rektor. Jag har känt mig mycket välkommen ända från början. Mina första intryck från i somras har förstärkts och fördjupats allteftersom veckorna har gått och jag har träffat fler och fler av alla som finns här. Jag gläder mig varje dag åt all den kunskap och det engagemang jag möter.

Och så vill jag önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Forskningspropositionen för oss

Regeringens proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft” lades fram för riksdagen den 24 november och har nu hunnit diskuteras något. Det har funnits flera tillfällen att höra Helene Hellmark Knutsson redogöra för innehållet, jag deltog för en dryg vecka sedan när propositionen diskuterades ur ett jämställdhetsperspektiv. Nu på onsdag den 15e december ska regeringen presentera innehållet för rektorer och finansiärer.

För Södertörns högskola kan jag inte säga annat än att den inriktning som ges i forskningspropositionen är positiv. Som en del i att höja basanslagen för lärosätena sätts en miniminivå för anslaget för forskning och forskarutbildning år 2020 till 12000 kr per helårsstudent. För Södertörns högskola, med mer än 6000 helårsstudenter, så innebär det en mycket välkommen förstärkning från dagens 57 Mkr. Det kommer att komma väl till pass för oss när vi nu ska ansöka om forskarutbildning i utbildningsvetenskap, och kunna hålla en nivå på forskning i våra allmänna ämnen. Det är också mycket välkommet att de medel som går att söka inom humaniora och samhällsvetenskap ökar. Vi bör kunna konkurrera framgångsrikt där och öka vår totala forskningsvolym.

Propositionen betonar samverkan starkt, inte minst syns det ju i titeln, och det finns olika åsikter om detta. För vår del, och med inriktningen på de strategiska områden som förs fram, så borde vi hursomhelst ha mycket att bidra med, vare sig det är fråga om hållbar samhällsutveckling eller migration. Forskare från Södertörn är redan mycket engagerade i sådana projekt. Det passar också mycket bra in i uppdraget att vara en del i utvecklingen av södra Stockholm, som ju sedan starten ett viktigt tema för oss.

Ordet ’samverkan’ kan också betyda många olika saker, inte bara entreprenörskap i teknik och medicin. När jag tänker på SHs samverkan med omgivande samhälle tänker jag förstås på projekt kring stadsutveckling, men också på utbildning av brobyggare med den Romska minoriteten, forskning som anknyter till skolan och lärarutbildningen, samarbeten med muséer, och bidrag till samhälls- och kulturdebatt. Dethär är frågor vi skulle vara engagerade i under alla omständigheter. Oavsett hur de syns eller inte syns i till exempel den indikator för samverkan som ska tas fram så betyder propositionen att uppmärksamheten och resurserna för att arbeta med sådana frågor kommer att öka.