Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om kommunikation i asylprocessen

Projektet

Asylberättelser är ett forskningsprojekt som undersöker vilken roll språk och kommunikation spelar i den svenska asylprocessen.

Projektet … 

 • undersöker hur berättelsen om den asylsökande formas och omformas under asylprocessen.
 • fokuserar på Migrationsverkets intervjuer med asylsökande.
 • söker svar på följande frågor:
  • Hur samkonstrueras berättelsen om den asylsökande under Migrationsverkets asylintervjuer i samspel mellan den asylsökande, handläggaren, tolken och det offentliga biträdet?
  • Hur förändras berättelsen när den omvandlas från tal till skrift i Migrationsverkets beslutsdokument?
  • Hur konstrueras den asylsökandes identitet under intervjuerna och i den skriftliga dokumentationen?
  • Hur upplever samtalsdeltagarna interaktionen som äger rum under asylintervjun, och hur uppfattar de den skriftliga dokumentationen?
 • drivs av tre språk- och kommunikationsforskare: Hanna Sofia Rehnberg (projektledare) och Zoe Nikolaidou, Södertörns högskola, samt Cecilia Wadensjö, Stockholms universitet.
 • pågår under åren 2018–2021.
 • finansieras av Östersjöstiftelsen
 • är fristående från Migrationsverket.


Bevisning i asylärenden
Bevisningen i asylärenden består främst av den asylsökandes berättelse. Eventuella handlingar och vittnesmål ses som stödbevisning, och detsamma gäller så kallad landinformation. Om den asylsökande framför en berättelse som innehåller giltiga asylskäl, och om berättelsen av Migrationsverket bedöms som trovärdig och tillförlitlig, ska personen få asyl i Sverige (såvida inte myndigheten bedömer att ansökan bör göras i ett annat land).


Intervjuer och samtal under asylprocessen
Alla personer som söker asyl i Sverige blir kallade till en intervju hos Migrationsverket. Intervjun (eller utredningssamtalet) är det tillfälle då den asylsökande ska berätta om varför hen söker asyl. I intervjun deltar inte bara den asylsökande och en handläggare från Migrationsverket utan vanligen också en tolk. Ofta närvarar även ett offentligt biträde (juridiskt ombud) som ska bevaka den asylsökandes intressen. Den asylsökande får först berätta relativt fritt – men ändå inom vissa ramar – om sina asylskäl. Därefter ställer handläggaren frågor. Tolken tolkar samtalet och det offentliga biträdet kan komma med inpass. Det är alltså många personer och många faktorer som påverkar hur berättelsen tar form, inte minst det faktum att den asylsökande och handläggaren har olika mål med intervjun – den sökandes mål är att få asyl i Sverige, medan handläggarens mål är att få fram underlag för att avgöra om den sökande har rätt till asyl i Sverige. Berättelsen om den asylsökande formas inte bara under utredningssamtalet utan också under andra intervjuer och samtal som äger rum under asylprocessen.


Vad vi undersöker
Den komplexa interaktionen under en asylintervju väcker en rad frågor: Hur skapas berättelsen om den asylsökande gemensamt av alla som deltar i intervjun? Hur kommunicerar deltagarna med varandra med hjälp av frågor och svar på två språk? Hur förstår deltagarna varandra? Vems berättelse är det som skapas? Och hur formas berättelsen när den omvandlas från tal till skrift i Migrationsverkets beslutsdokument? Hur uppfattar och upplever samtalsdeltagarna kommunikationen? Liknande frågor kan ställas även när det gäller andra intervjuer och samtal under asylprocessen, till exempel den asylsökandes samtal med det offentliga biträdet.

I forskningsprojektet Asylberättelser försöker vi besvara dessa frågor. Vi undersöker asylintervjun som kommunikationssituation. Vi studerar också den muntliga och skriftliga kommunikation som omger intervjun, exempelvis handläggarens och det offentliga biträdets dokumentation samt kommunikationen mellan den asylsökande och det offentliga biträdet. Dessutom undersöker vi hur de personer som deltar i asylintervjuer uppfattar kommunikationen.


Språkfokus
Vi som driver projektet är språk- och kommunikationsforskare. En hel del forskning har gjorts om olika aspekter av asylintervjuer och andra samtal under asylprocessen, men det saknas forskning om vilken roll språket spelar, trots att språket och språkandet är avgörande för att en asylintervju ska kunna äga rum. Dessutom är inte bara ett utan två (och ibland ännu fler) språk inblandade.

I vårt projekt inriktar vi oss i första hand på asylintervjuer med sökande från forna Sovjetunionen, men vi inkluderar alla asylsökande som kan kommunicera på ryska, turkiska eller engelska. Vi tror att en stor del av våra resultat kommer att vara giltiga även när det gäller andra språk.


Samhällsnytta
Det övergripande målet med forskningsprojektet är att ta fram mer kunskap om språkets roll i asylprocessen. I förlängningen kan detta leda till en förbättrad och mer rättssäker asylprocess.

Vår ambition är att den kunskap som tas fram inom projektet ska vara användbar för alla yrkesgrupper som är involverade i asylärenden: tolkar, handläggare, offentliga biträden och privatpersoner som stöttar asylsökande. Grundläggande är också att vi vill att vår forskning ska bidra till en förbättrad asylprocess för de människor som är i behov av skydd.

Vi hoppas på att nå ut med våra forskningsresultat i en vidare krets genom att skriva lättillgängliga texter och genom att erbjuda oss att hålla föredrag och vidareutbildningar av olika slag. Vi har redan varit i kontakt med flera organisationer som uttryckt intresse av att ta del av de kommande resultaten. Vår förhoppning är också att informanterna i projektet ska få något tillbaka på ett personligt plan i och med att de får tillfälle att reflektera över asylintervjun och dela med sig av dessa reflektioner till intresserade och aktiva lyssnare.