Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om kommunikation i asylprocessen

Etik

  • Deltagande i forskningsprojektet är anonymt, vilket innebär att vi inte lämnar ut namn eller andra känsliga personuppgifter som kan knytas till projektets deltagare. I artiklar och rapporter som vi skriver tar vi inte med uppgifter som kan identifiera individer.
  • Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt. Deltagare kan välja att avbryta sin medverkan när som helst, och de behöver då inte uppge någon orsak.
  • Det insamlade materialet (ljudinspelningar, transkriptioner och dokument) förvaras inlåst på ett säkert ställe.
  • Inget känsligt material skickas digitalt eller lagras i molntjänster.
  • Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten som övervakar att forskningsetiska riktlinjer följs.
  • Vårt projekt är fristående från Migrationsverket.