Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Slutrapport för studierapport om skärgårds- och insjöturismen i Finland (2017)

Skärgårdsdelegationen, Onvisio Consulting, Caprice Consulting (2017) Finlands skärgårds- och insjöturism utvecklas till europeisk attraktionsfaktor- Slutrapport för studierapport om skärgårds- och insjöturismen. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 3/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79421/03_17_Suomen_saaristo_ja_vesistomatkailusta_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet genomförde och finansierade 2016–2017 ett projekt för utredning av utvecklingen av turismen i skärgårdarna, vid kusterna och på sjöar och vattendrag i Finland. Syftet med projektet var att skapa en helhetsbild av utbudet, aktörerna, marknadsföringen och efterfrågan inom Finlands skärgårds-, kust- och vattenturism. Målet var också att studera utvecklingsmöjligheterna samt att ge utvecklingsförslag gällande dessa frågor. Detta är en rapport om projektet. Rapporten är på finska.