Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Applikation X – Modellkalkyl för utvärdering av mobilapplikationens lönsamhet ur kundföretagets synvinkel

Ida Koski (2016) Applikation X – Modellkalkyl för utvärdering av mobilapplikationens lönsamhet ur kundföretagets synvinkel

IdaKoski

En grupp av yrkeshögskolans studerande bygger upp en mobilapplikation, som eftersträvar att förbättra företags synlighet inom lokala kunder och turister samt skapa nya långvariga kunder till företag i Pargas och i Åbolandskärgård. I applikation finns information om lokala företag och medlemsföretag kan till exempel skapa olika kampanjer med erbjudande till applikationens användare.
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka ifall det lönar sig för ett lokal företag att vara med i applikationen. Avsikten är också att göra en modellkalkyl, som projektgruppen kan dra nytta av i applikationens marknadsföring till lokala kundföretag. Med hjälp av modellkalkylen kan projektgrupp tillsammans med kundföretag utvärdera hur medlemskapet i applikationen påverkar till företagets resultat.
I arbetets teoridel berättar jag mera om applikationen, medlemskapet i den och om tjänster inom applikationen. Jag tar dessutom upp väsentliga teorier om produktkalkyler och nollpunktanalys med tanke på arbetets teoridel. I arbetets empiriska del kalkylerar jag tre olika exempel kalkyler och scenarier. Med kalkyler utvärderar jag till exempel hur täckningsbidraget, antal kunder och rabatter påverkar till företagets resultat och ifall det lönar sig att vara medlem i applikationen.

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna

Rantanen, Cedric; Duncker, Benjamin (2015) En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna

https://www.theseus.fi/handle/10024/100583

Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en mobil webbapplikation till Pargas stad. Applikationens uppgift är att förbättra kommunikationen inom Pargas genom att innehålla väsentlig information för Pargasbor, turister och lokala företag. För att applikationen skall innehålla det material som anses vara väsentligt skall den fungera som ett informationsflöde där invånarna finner exempelvis företags öppethållningstider samt deras geografiska läge, arbetsplatsannonser, aktiviteter, nyheter samt tidtabeller till bussar, tåg och färjor. Det skall vara möjligt att uppdatera detta informationsflöde och ändringarna skall ske i realtid. Allt detta skall leda till bättre samhörighet mellan företag och invånare inom Pargas stad.

Examensarbetet kommer att fokusera på applikationens uppbyggnad och funktionalitet. Vi valde att arbeta med innehållshanteringssystemet Drupal 7 och med dess moduler för att uppfylla de krav som applikationen skall ha för att fungera. Med hjälp av moduler kan vi skapa avancerade funktioner till applikationen på ett mindre komplicerat sätt.

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt

Lönnberg, Robert (2016) En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt

https://www.theseus.fi/handle/10024/108714

Examensarbetet beskriver utvecklandet och implementeringen av designen till en webbapplikation till Pargas stad, med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Applikationens uppgift är att förbättra informationsflödet mellan lokala företag, ortsbor och turister. Applikationen förser användaren med information om företagens geografiska läge, uppehållstider samt kontaktuppgifter. Även nyheter, arbetsplatsannonser, aktiviterer och tidtabeller för bussar, färjor samt tåg finns i applikationen. Applikationens uppgift är att få ortsborna att handla hos de lokala företag och inte gå till de stora butikskedjorna.
Examensarbetet förklarar processen från designutkast till implementering till applikationen med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Examensarbetet förklarar också motiveringarna bakom de val jag gjort angående designen och navigeringen.
Slutprodukten av examensarbetet är designen och navigeringen till webbapplikationen för Pargas stad. Målet med designen och navigeringen var att göra en lätt använd webbapplikation, där användaren lätt kan lägga till material eller hitta information hen söker. Resultatet är en användarvänlig applikation som gör att man gärna fortsätter att använda applikationen.

Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas

Elvström, Robin (2015) Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas

https://www.theseus.fi/handle/10024/101704

Examensarbetet baseras på projektarbete där projektet består av produktutveckling av en
mobilapplikation med lojalitetsprogram. Applikationen fungerar som ett informationsflödesverktyg mellan organisationer och konsumenter och är uppbyggd enligt
företagskonceptet Value Network. Value Network går ut på att applikationen skapar ett allt
större värde för användarna ju större användarnätverket är. Projektets lönsamhet baseras på en kassaflödesanalys var det tas upp eventuella inkomster (enligt örsäljningsprognoser) och utgifter (inköp, fasta kostnader samt behovet av personal). För att utveckla projektet har det skapats ett samarbete mellan Novias Campus i Åbo och Campus i Raseborg samt samarbeten mellan olika utbildningsprogram.

Målet med detta examensarbete är att stöda företagare i Pargas stad samt påbörja
uppbyggnaden av ett eget företag. Detta görs genom utveckling av en mobilapplikation i
projektarbete med mig själv som projektledare.

En applikation som denna kräver mycket kunnig arbetskraft inom olika områden och beslutet om ett större samarbete har gjort detta projekt möjligt. Min roll som projektledare har utvecklats konstant och alla individer i projektet har kunnat utveckla sin egna specialiteter under projektets gång. Applikationen har planerats och kommer att fortsätta utvecklas konstant. Utvecklingsmöjligheterna är oändliga och nya komplexa idéer har både påbörjats och genomförts under projektets gång.

Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse (2010)

Auri, E. (2010), Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse, Arbets- och näringsministeriets publikationer Utvecklande av regionerna 55/2010
Utredningen granskar levnadsvillkoren på permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse och de förändringar som skett i dem under de senaste tjugo åren. Utredningens syfte är också att kartlägga öarnas framtidsutsikter samt att uppdatera den tidigare statistiken över öar.

Finska Stugbarometern (2016)

Miettinen, H. Koski, S. (2016), Mökkibarometri 2016. FCG Finnish Consulting Group Oy, Jord- och skogsbruksministeriet, Skärgårdsdelegationen
Stugbarometern är skärgårdsdelegationens barometer för att studera utvecklingen av fitidsboendet i finland. Stugbarometern har tidigare gjorts år 2003 och 2008. Rapporten innehåller information om bl.a. distansjobb, användning av service på orten, engagemang i ortens angelägenheter. Rapporten är på finska.

Unga vuxna som fritidsboende 2030 (2017)

Skärgårdsdelegationen, Finnish Consulting Group FCG (2017), Utredningen Unga vuxna som fritidsbor 2030. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 5/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79584/MMM_5_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Åren 2016–2017 genomförde och finansierade Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet utredningsprojektet Unga vuxna som fritidsbor 2030. Syftet med projektet var att skapa en bild av den framtida utvecklingen av fritidsboendet under de närmaste 15 åren och ge utvecklingsförslag. Rapporten är på finska.

 

Slutrapport för studierapport om skärgårds- och insjöturismen i Finland (2017)

Skärgårdsdelegationen, Onvisio Consulting, Caprice Consulting (2017) Finlands skärgårds- och insjöturism utvecklas till europeisk attraktionsfaktor- Slutrapport för studierapport om skärgårds- och insjöturismen. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 3/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79421/03_17_Suomen_saaristo_ja_vesistomatkailusta_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet genomförde och finansierade 2016–2017 ett projekt för utredning av utvecklingen av turismen i skärgårdarna, vid kusterna och på sjöar och vattendrag i Finland. Syftet med projektet var att skapa en helhetsbild av utbudet, aktörerna, marknadsföringen och efterfrågan inom Finlands skärgårds-, kust- och vattenturism. Målet var också att studera utvecklingsmöjligheterna samt att ge utvecklingsförslag gällande dessa frågor. Detta är en rapport om projektet. Rapporten är på finska.

 

Skärgårdsprogrammet 2017-2019 (Finland)

Skärgårdsdelegationen, Spatia (2017), Det nationella skärgårdsprogrammet 2017–2019 Öar, hav, sjöar, älvar och strandzonen som faktorer i den regionala utvecklingen. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 6a 2017

http://mmm.fi/documents/1410837/5294657/Valtakunnallinen_saaristoohjelma_SVE+painoversio.pdf/4ed1a5f6-fad8-4c93-9acd-8a4c0cf41256

 

Rapporten är en redogörelse av Finlands nationella skärgårdsprogramm för perioden 2017-2019. Avsikten med programmet är att förverkliga målen i skärgårdslagen, bidra till att balansera den regionala utvecklingen i skärgårds-, kust- och vattenområden och att dra fördel av skärgårdskaraktären, hav, sjöar, älvar och strandzonen som faktorer i den regionala utvecklingen i hela landet.

Programmet främjar skärgårdens trafik- och datakommunikationsförbindelser, skärgårdens ställning i regional- och kommunpolitiken, tryggandet av basservicen, tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för havsklustret, produktutvecklingen och marknadsföringen av skärgårds- och insjöturismen, yrkesfisket, ett ökat boende i fritidsbostäder, fritidsboendets utveckling till permanent boende, skyddet av Östersjön och vattendragen, beredskapen inför och säkerheten vid exceptionella naturfenomen samt behoven av rekreation, naturskydd och kultur.