Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Skärgårdsprogrammet 2017-2019 (Finland)

Skärgårdsdelegationen, Spatia (2017), Det nationella skärgårdsprogrammet 2017–2019 Öar, hav, sjöar, älvar och strandzonen som faktorer i den regionala utvecklingen. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 6a 2017

http://mmm.fi/documents/1410837/5294657/Valtakunnallinen_saaristoohjelma_SVE+painoversio.pdf/4ed1a5f6-fad8-4c93-9acd-8a4c0cf41256

 

Rapporten är en redogörelse av Finlands nationella skärgårdsprogramm för perioden 2017-2019. Avsikten med programmet är att förverkliga målen i skärgårdslagen, bidra till att balansera den regionala utvecklingen i skärgårds-, kust- och vattenområden och att dra fördel av skärgårdskaraktären, hav, sjöar, älvar och strandzonen som faktorer i den regionala utvecklingen i hela landet.

Programmet främjar skärgårdens trafik- och datakommunikationsförbindelser, skärgårdens ställning i regional- och kommunpolitiken, tryggandet av basservicen, tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för havsklustret, produktutvecklingen och marknadsföringen av skärgårds- och insjöturismen, yrkesfisket, ett ökat boende i fritidsbostäder, fritidsboendets utveckling till permanent boende, skyddet av Östersjön och vattendragen, beredskapen inför och säkerheten vid exceptionella naturfenomen samt behoven av rekreation, naturskydd och kultur.

1 2