Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om migranters berättelser i asylprocessen

Etik

  • Vi garanterar anonymitet och sekretess för deltagare i projektet.
  • Vi lämnar inte ut namn och personuppgifter utanför forskargruppen.
  • I artiklar och rapporter som vi skriver tar vi inte med några uppgifter som kan identifiera individer.
  • Alla samtalsdeltagare (asylsökande, offentligt biträde, handläggare, tolk) måste ge sitt samtycke om vi ska närvara vid och spela in ett samtal. Annars närvarar vi inte och gör heller ingen inspelning.
  • Det insamlade materialet (ljudinspelningar, transkriptioner och dokument) hanteras endast av oss i forskargruppen. Vi förvarar allt material inlåst på ett säkert ställe.
  • Inget känsligt material skickas digitalt eller lagras i molntjänster.
  • Informanter som deltar i projektet kan välja att avbryta sin medverkan när som helst, och de behöver då inte uppge någon orsak.
  • Projektet är godkänt av Etikprövningsnämnden, den myndighet som ser till att etiska riktlinjer i forskning följs.
  • Vårt projekt är fristående från Migrationsverket.