Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om migranters berättelser i asylprocessen

Efterlysning

Vill du dela med dig av dina erfarenheter?
Vill du vara med i vårt forskningsprojekt?
Kan du hjälpa oss att komma i kontakt med informanter?

Asylsökande
Vi vill gärna komma i kontakt med asylsökande som talar ryska eller turkspråk (t.ex. turkiska eller uzbekiska) som vill medverka i projektet genom att låta oss närvara under samtal med det offentliga biträdet och/eller under asylintervjuer (eller låta oss ta del av ljudinspelningar från intervjuerna).  Vi vill också höra hur du som är asylsökande upplever den muntliga och skriftliga kommunikationen under asylprocessen. Även arabiskspråkiga asylsökande vill vi gärna nå, men tyvärr talar ingen av oss forskare arabiska och därför krävs det att dessa asylsökande även behärskar engelska för att vi ska kunna kommunicera.

Tolkar, offentliga biträden och frivilliga
Vi vill också komma i kontakt med tolkar och offentliga biträden och med frivilligorganisationer och privatpersoner som stöttar asylsökande – både för att ta del av era kunskaper och erfarenheter och för att, om ni så vill, inkludera er i forskningsprojektet. Vi hoppas också några av er kan hjälpa oss att komma i kontakt med ryskspråkiga asylsökande.

Våra etiska riktlinjer
Vi utlovar anonymitet och sekretess. Alla känsliga uppgifter behandlas med stor diskretion. Vårt forskningsprojekt är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, som övervakar att etiska riktlinjer följs i forskning. Du kan läsa mer om hur vi går till väga för att följa de etiska riktlinjerna under rubriken Etik

Vi vill understryka att både vi som forskare och vårt forskningsprojekt är fristående från Migrationsverket. Vi har inte något inflytande över de beslut som fattas av myndigheten och vår roll inte är att hjälpa någon av de enskilda aktörerna i den pågående asylutredningen.

Kontaktuppgifter
Du når oss forskare via följande epost-adress:
asylberattelser@protonmail.com

Du kan också ringa till oss:
Hanna Sofia Rehnberg: 08-608 50 45
Zoe Nikolaidou: 08-608 44 74
Cecilia Wadensjö (rysktalande): 08-16 47 26

Skriv på svenska, engelska, ryska, franska, tyska, grekiska eller turkiska. Cecilia Wadensjö talar ryska och Zoe Nikolaidou talar turkiska. Lämna ett telefonnummer om du vill att vi ringer upp dig.