Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om migranters berättelser i asylprocessen

Hem

Vilken är din berättelse?

Är du asylsökande? Talar du ryska eller turkiska? Är du mitt i asylprocessen? Har du ännu inte haft ditt utredningssamtal hos Migrationsverket?

Vill du hjälpa till att ta fram kunskap som kan användas för att förbättra asylprocessen? Vill du framföra din syn och dela med dig av dina upplevelser, intryck och erfarenheter av asylutredningen? Tycker du att det skulle kännas tryggt och bra om en forskare följde dig under din asylprocess?

Om du svarar ja på dessa frågor är du varmt välkommen att vara med i vårt forskningsprojekt Asylberättelser. Vi är tre språkforskare som undersöker kommunikationen i asylutredningen. Vi har särskild kunskap om samtal, texter, tolkning och översättning. I vår forskning sitter vi med och lyssnar på utredningssamtal hos Migrationsverket och vi spelar in samtalen. Vi följer med asylsökande när de möter sina juridiska ombud. Dessutom intervjuar vi alla som är inblandade i samtalen – asylsökande, utredare, tolkar och juridiska ombud. Vi frågar dem hur de upplever samtalen som äger rum och hur de uppfattar texterna som skrivs: Fungerar kommunikationen bra? Uppstår missförstånd? I så fall: När uppstår missförstånd och varför? Vad skulle behövas för att kommunikationen skulle fungera bättre? Läs mer om forskningsprojektet Migranters berättelser i asylprocesser

 

Tolkar, offentliga biträden och frivilliga

Vi vill också komma i kontakt med tolkar och offentliga biträden och med frivilligorganisationer och privatpersoner som stöttar ryskspråkiga asylsökande – både för att ta del av era kunskaper och erfarenheter och för att, om ni så vill, inkludera er i forskningsprojektet. Vi hoppas också några av er kan hjälpa oss att komma i kontakt med ryskspråkiga asylsökande.

 

Våra etiska riktlinjer

Vi utlovar anonymitet och sekretess. Alla känsliga uppgifter behandlas med stor diskretion och vi följer de etiska riktlinjer som finns för forskning. Vårt forskningsprojekt är godkänt av Etikprövningsnämnden, den myndighet som ser till att etiska riktlinjer i forskning följs. Du kan läsa mer om hur vi går till väga för att följa de etiska riktlinjerna under rubriken Etik

Vi vill understryka att både vi som forskare och vårt forskningsprojekt är fristående från Migrationsverket. Vi har inte något inflytande över de beslut som fattas av myndigheten och vår roll är inte att hjälpa någon av de enskilda aktörerna i den pågående asylutredningen.

 

Kontaktuppgifter

Du når oss forskare via följande epost-adress:
asylberattelser@protonmail.com

Du kan också ringa till oss:
Hanna Sofia Rehnberg: 08-608 50 45
Zoe Nikolaidou (turkisktalande): 08-608 44 74
Cecilia Wadensjö (rysktalande): 08-16 47 26

Skriv på svenska, engelska, ryska, franska, tyska, grekiska eller turkiska. Lämna ett telefonnummer om du vill att vi ringer upp dig.