Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om migranters berättelser i asylprocessen

Hem

Forskningsprojektet Migranters berättelser i asylprocessen 

 • undersöker hur berättelsen om den asylsökande formas och omformas under asylprocessen.
 • fokuserar på Migrationsverkets intervjuer med asylsökande och på samtal mellan den asylsökande och det offentliga biträdet
 • söker svar på följande frågor:
  • Hur samkonstrueras berättelsen om den asylsökande under Migrationsverkets asylintervjuer i samspel mellan den asylsökande, handläggaren, tolken och det offentliga biträdet?
  • Hur förändras berättelsen när den omvandlas från tal till skrift i Migrationsverkets beslutsdokument?
  • Hur konstrueras den asylsökandes identitet under intervjuerna och samtalen och i den skriftliga dokumentationen?
  • Hur upplever samtalsdeltagarna interaktionen som äger rum under asylintervjun, och hur uppfattar de den skriftliga dokumentationen?
 • drivs av tre språk- och kommunikationsforskare: Hanna Sofia Rehnberg (projektledare) och Zoe Nikolaidou, Södertörns högskola, och Cecilia Wadensjö, Stockholms universitet.
 • pågår under åren 2018–2020.
 • finansieras av Östersjöstiftelsen.
 • är fristående från Migrationsverket.


Efterlysning
Vi vill gärna komma i kontakt med asylsökande som talar ryska eller turkspråk (t.ex. turkiska eller uzbekiska) som vill medverka i projektet genom att låta oss närvara under samtal med det offentliga biträdet och även under asylintervjuer (eller ta del av ljudinspelningar från intervjuerna). Även arabiskspråkiga asylsökande vill vi gärna nå, men tyvärr talar ingen av oss forskare arabiska och därför krävs det att dessa asylsökande även behärskar engelska för att vi ska kunna kommunicera.

Vi vill också komma i kontakt med tolkar, offentliga biträden och privatpersoner som stöttar asylsökande, både för att ta del av er kunskap och för att eventuellt inkludera er i forskningsprojektet.

Vi utlovar anonymitet och sekretess. Alla känsliga uppgifter behandlas med stor diskretion. Vårt forskningsprojekt är godkänt av Etikprövningsnämnden, den myndighet som ser till att etiska riktlinjer i forskning följs. Läs gärna mer om hur vi går till väga för att i vår forskning upprätthålla en god etik

Vi vill understryka att både vi som forskare och vårt forskningsprojekt är fristående från Migrationsverket. Vi har inte något inflytande över de beslut som fattas av myndigheten och vår roll inte är att hjälpa någon av de enskilda aktörerna i den pågående asylutredningen.

 

Här finns våra kontaktuppgifter